Regulamin SRK

REGULAMIN

Zarządu Stowarzyszenia Rodu
Krygowskich

Zebrani w dniu 8 grudnia 2001 roku założyciele Stowarzyszenia  Rodu Krygowskich  przyjęli  następujący Regulamin Zarządu:

§ 1

  1. Zarząd Stowarzyszenia Rodu Krygowskich zwany dalej Zarządem składa się  z prezesa, dwóch zastępców, skarbnika, sekretarza i od 1 do 5  członków.
  2. Zarząd jest powołany do samodzielnego kierowania całą działalnością   Stowarzyszenia Rodu Krygowskich zwanego dalej Stowarzyszeniem, zarządzania jego majątkiem w oparciu o ustawę, statut Stowarzyszenia, niniejszy regulamin Zarządu oraz uchwały Walnego lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia  Stowarzyszenia Rodu Krygowskich.
  3. Zarząd ponosi pełną odpowiedzialność za kierowanie Stowarzyszeniem.

§ 2

Prezes Zarządu

  1. Prezes Zarządu sprawuje funkcję rzecznika Zarządu tzn. jest pierwszą osobą pośród równoprawnych jego członków. Głos jego przeważa w czasie podejmowania uchwał Zarządu w przypadku równej ilości głosów oddanych w głosowaniu.
  2. Niezależnie od zadań przydzielonych w niniejszym regulaminie, Prezes Zarządu zobowiązany jest do koordynowania prac Zarządu, przewodniczenia posiedzeniom Zarządu. Do jego obowiązków należy ponadto kontaktowanie się z Komisją    Rewizyjną, Sądem Koleżeńskim Rodzinnym Oraz Radą Stowarzyszenia Rodu Krygowskich.

§ 3

Członkowie Zarządu

  1. Każdy członek Zarządu kieruje samodzielnie i na własną odpowiedzialność przydzielonym mu zakresem spraw. Członek Zarządu upoważniony jest do wydawania rozporządzeń jedynie w ramach tego zakresu, chyba że występuje ryzyko zwłoki.
  2. Członkowi Zarządu wolno zajmować się zakresem spraw przydzielonych innemu członkowi Zarządu w przypadku, gdy zostanie on zawezwany w celu doradztwa lub podjęcia uchwały. Informacje o działaniach jednego z członków Zarządu o szczególnym znaczeniu prawnym lub publicznym dla Stowarzyszenia muszą być niezwłocznie przekazywane Prezesowi Zarządu oraz pozostałym członkom Zarządu.
  3. Spory między członkami Zarządu rozstrzyga w drodze polubownej Prezes Zarządu.

§ 4

Regulamin organizacyjny Zarządu

1. Regulamin Organizacyjny ustala zakres spraw prowadzonych przez członków Zarządu.

1.1. Prezes Zarządu – Maria Krygowska-Doniec z Krakowa  (Krygowscy@gmail.com, mkdoniec@o2.pl):
Koordynacja prac Zarządu wspólnie z wiceprezesami Zarządu, badania genealogiczne, korespondencja i współpraca z członkami Rodu Krygowskich, nawiązywanie nowych kontaktów, korespondencja w sprawach genealogicznych, historycznych i urzędowych, redagowanie i aktualizacja stron rodzinnych WWW we współpracy z członkami Zarządu i Stowarzyszenia, współorganizacja okolicznościowych imprez, zjazdów i spotkań  rodzinnych, formalne aspekty działania Stowarzyszenia, sprawy medialne.

1.2. Wiceprezes Zarządu – Krystyna Guniewska z Rzeszowa (kry_gu@o2.pl):
Koordynacja prac Zarządu wspólnie z Prezesem,  praca w Rzeszowskiej Grupie Stowarzyszenia, działania integracyjne, pozyskiwanie funduszy na realizacje celów statutowych,  współorganizacja okolicznościowych imprez, zjazdów i spotkań  rodzinnych, formalne aspekty działania Stowarzyszenia, sprawy medialne, reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz.

1.3. Wiceprezes Zarządu – Marek Krygowski z Monachium/Niemcy (marek@krygowski.eu):
Koordynacja prac Zarządu wspólnie z Prezesem, administracja serwisu WWW Stowarzyszenia,  redagowanie i aktualizacja strony we współpracy z członkami Zarządu i Stowarzyszenia, pozyskiwanie funduszy na realizacje celów statutowych, reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz.

1.4. Sekretarz Zarządu – Marcin Doniec z Krakowa (Marcin.Doniec@gmail.com):
Prowadzenie biura Zarządu, protokołowanie zebrań, prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia we współpracy z Prezesem, współorganizacja okolicznościowych imprez, zjazdów i spotkań rodzinnych, reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz.

1.5. Skarbnik Zarządu – Izolda Mila z Jadownik koło Brzeska (izolda_mila@o2.pl):
Prowadzenie kasy Stowarzyszenia, poszukiwania genealogiczne w zakresie Krygowskich z Pagorzyny i Słowacji oraz współpraca z tymi Krygowskimi, współorganizacja okolicznościowych imprez, zjazdów i spotkań rodzinnych, formalne aspekty działania Stowarzyszenia, doraźne prace zlecone przez Zarząd.

1.6. Członek Zarządu – Norbert Kroemeke z Hamburga/Niemcy (n.kroemeke@krygowski.de):
Prowadzenie badań genealogicznych i historycznych, redagowanie i aktualizacja stron WWW Stowarzyszenia we współpracy z członkami Zarządu i Stowarzyszenia, praca nad pamiętnikiem Kazimierza Krygowskiego, dokumentacja jego spuścizny artystycznej, doraźne prace zlecone przez Zarząd.

1.7. Członek Zarządu – Robert Sowiński z Tarnowa  (rob.sowa@interia.pl):
Opracowywanie dokumentów archiwalnych, doraźne prace zlecone przez Zarząd.

§ 5

Posiedzenia Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Prezes Zarządu jest upoważniony, a w przypadku życzenia jednego z członków Zarządu – zobowiązany do zwołania posiedzenia Zarządu.
3. Członkowie Zarządu postanawiają na posiedzeniach w sprawach o podstawowym i istotnym znaczeniu dla Stowarzyszenia. Protokoły z posiedzeń Zarządu są dostarczane jego członkom najpóźniej 7 dni przed terminem następnego posiedzenia.
4. Posiedzenia Zarządu są przygotowywane i prowadzone przez Prezesa Zarządu. Na posiedzenia mogą być zapraszane również inne osoby, jeśli jest to niezbędne i celowe.
5. Każdy członek Zarządu jest uprawniony wnosić sprawy do porządku dziennego posiedzenia Zarządu.
6. Członkowie Zarządu postanawiają we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

§ 6

Planowanie

Zarząd opracowuje plan pracy i budżetu na każdy rok i okres trzyletniej kadencji. Trzyletni plan Zarząd przedkłada do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków.

§ 7

Sprawozdawczość dla Komisji Rewizyjnej

Zarząd jest zobowiązany do składania sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w sprawach i trybie określonych w Statucie Stowarzyszenia.

§ 8

Podstawowe kompetencje Zarządu

1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
7. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
8. Opracowywanie wniosków do decyzji Walnego Zgromadzenia Członków w zakresie nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 9

Sprawy różne

1. Zarząd prowadzi księgę członkostwa Stowarzyszenia.
2. Zarząd prowadzi księgi protokołów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Zarząd prowadzi ewidencję pism przychodzących i wychodzących.
4. Zarząd sporządza odpisy uchwał, ustaleń i informacji istotnych dla Stowarzyszenia oraz wydaje je osobom  upoważnionym.

§ 10

Wejście w życie

Niniejszy regulamin Zarządu wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Informacje o Maria Krygowska-Doniec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Możliwość komentowania jest wyłączona.