Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA RODU KRYGOWSKICH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Rodu Krygowskich, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, powstało i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r. nr 79 poz. 855).

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów, w których zamieszkują członkowie Rodu.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:

1) utrwalanie dla pożytku społecznego przez opracowania historyczne pamiątek i śladów po Rodzie Krygowskich,

2) upamiętnianie zasłużonych członków Rodu w publikowanych pracach historycznych, dziełach sztuki i wspomnieniach,

3) opieka nad miejscami wiecznego spoczynku członków Rodu,

4) tworzenie więzi rodzinnych i poczucia wspólnoty Rodowej przez organizowanie spotkań i imprez towarzyskich,

5) pomoc moralna i materialna członkom Rodu,

6) gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację programu i zadań statutowych Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1) samodzielne i we współpracy z innymi osobami i instytucjami gromadzenie pamiątek i śladów po Rodzie Krygowskich oraz dotyczących tego Rodu materiałów historycznych,

2) przygotowywanie i publikowanie opracowań historycznych, naukowych i popularyzatorskich dotyczących Rodu,

3) integrowanie członków Stowarzyszenia przez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

4) świadczenie wzajemnej pomocy pośród członków Stowarzyszenia,

5) wydawanie „Kroniki Rodu Krygowskich” i rodzinnych stron internetowych WWW,

6) fundowanie stypendiów im. Krygowskich dla uzdolnionych młodych członków Rodu znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz udzielanie pomocy potrzebującym,

7) gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację programu i zadań statutowych.

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków jako wynagrodzenie za pracę.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która należy do Rodu Krygowskich w linii męskiej lub żeńskiej, pragnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Do Stowarzyszenia mogą należeć również współmałżonkowie i osoby przysposobione.

2. O przyznanie członkostwa zwyczajnego mogą wystąpić:

a) osoby pełnoletnie korzystające z pełni praw publicznych,

b) niepełnoletni w wieku 16 – 18 lat,

c) małoletni poniżej 16 lat za zgodą ustawowych opiekunów (rodziców).

3. Przyjmowanie członków zwyczajnych odbywa się na podstawie uchwały Zarządu.

§ 13

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową (np. w postaci opłacania składek członkowskich), rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających odbywa się na podstawie uchwały Zarządu.

§ 14

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2) udziału w Zjazdach, zebraniach i spotkaniach Rodu z prawem głosu,

3) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

4) brania udziału we wszystkich działaniach Stowarzyszenia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,

5) zwracania się o pomoc i poparcie do członków Rodu.

§ 16

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1) przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia i aktywnego udziału w realizacji jego celów,

2) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

3) dbania o honor Rodu,

4) regularnego opłacania składek członkowskich, których minimalną wysokość ustala corocznie Zarząd.

§ 17

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 18

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 20

1. Utrata członkostwa zwyczajnego, bądź honorowego następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub też popełnienia czynu uznanego za niegodny członka Rodu Krygowskich,

2. Przynależność do Stowarzyszenia członka wspierającego ustępuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu likwidacji instytucji lub przedsiębiorstwa, a także z powodu nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński Rodowy.

§ 22

Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Stowarzyszenia Rodu Krygowskich działająca na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 23

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
– z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu na własny koszt.

§ 25

Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na 3 lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej 30 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku quorum Walnego Zgromadzenia, Zarząd Stowarzyszenia wyznacza drugi termin zebrania, nie wcześniej niż po upływie 1/2 godziny od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia. W drugim terminie Walne Zgromadzenie odbywa się niezależnie od ilości obecnych członków Stowarzyszenia.

§ 26

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może się odbywać w każdym czasie. Jest ono zwoływane na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 27

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych osób uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian statutu,

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4) uchwalanie regulaminu Zarządu,

5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów statutowych i udzielanie im absolutorium,

6) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

8 ) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

10) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

11) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia oraz rozpoczęciu, rodzaju i zakresu działalności gospodarczej.

§ 29

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 30

Zarząd składa się z sześciu do dziesięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd składa się z prezesa, dwóch zastępców, sekretarza, skarbnika i odpowiedniej liczby (1-5) członków Zarządu.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu Zarządu po Walnym Zgromadzeniu Członków SRK.

§ 31

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja celów Stowarzyszenia,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3) sporządzanie planów pracy i budżetu,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

7) przyjmowanie i skreślanie członków,

8 ) opracowywanie wniosków do decyzji Walnego Zgromadzenia w zakresie nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 33

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

§ 34

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, sekretarza i jednego członka.

§ 35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

3) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 36

W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

§ 37

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1) ze składek członkowskich,

2) z darowizn, spadków i zapisów,

3) z dochodów własnej działalności statutowej,

4) z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

5) z dotacji i ofiarności publicznej.

§ 38

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 39

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 40

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 41

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.

2. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes z jednym wiceprezesów, bądź skarbnikiem.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 42

Uchwałę, w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 43

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 44

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Informacje o Maria Krygowska-Doniec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Możliwość komentowania jest wyłączona.